Štatút súťaže


Názov suťaže:

Digital PIE 2017

 Podtitul:

Unikátna súťaž digitálneho marketingu na Slovensku.

Štatút I. ročníka súťaže

ADMA
Pod Strážami 13/A
831 01 Bratislava
IČO: 45737169

MARKETERS, s.r.o.
Čsl. parašutistov 23
831 03 Bratislava
IČO: 45 683 883
DIČ: 2023108505
IČ DPH: SK2023108505
Zapísaná: v obchodnom registri Okr. Súdu BA I, Oddiel Sro, Vložka č. 66906/B

 
1. Základné podmienky
1.1. Vyhlasovateľom súťaže je Asociácia digitálnych marketingových agentúr (ADMA) v spolupráci so združením THE MARKETERS.

1.2. Cieľom súťaže je prostredníctvom odbornej poroty komplexne ohodnotiť najlepšie projekty v oblasti digitálneho marketingu vytvorené slovenskými subjektami za uplynulý kalendárny rok. Súťažia len projekty v oblasti digitálnej komunikácie (nie produkty, startupy a pod.).
 
1.3. Do súťaže môžu byť zaradené len projekty, ktoré boli podľa zadania klienta vytvorené v SR – ich koncept a realizácia je teda originálnym autorským dielom subjektu registrovaného v SR. Do súťaže môžu byť zaradené okrem projektov určených pre Slovensko aj projekty vytvorené pre zahraničné trhy.
 
1.4. Do súťaže môžu byť zaradené aj projekty, ktoré začali alebo skončili v roku predchádzajúcom alebo nasledujúcom po aktuálne hodnotenom období, ich podstatná časť sa však musí viazať na aktuálne hodnotený rok. Do I. Ročníka súťaže môžu byť prihlásené aj všetky projekty realizované v období 2015 – 2016.
 
1.5. Ambíciou súťaže je zhodnotiť projekty v oblasti digitálneho marketingu čo najkomplexnejšie, a to na základe troch kritérií (aj samostatne):

PERFORMANCE – výkon
Výkon práce hodnotíme ako schopnosť dosiahnuť mimoriadne výsledky na základe zadania čo najefektívnejším spôsobom. 

IDEA – nápad
Kreativitu práce hodnotíme z pohľadu originality nápadu, unikátnosti riešenia, prípadne neštandarného využitia technológie alebo média.

EXECUTION - prevedenie
Exekúciu práce hodnotíme ako remeselné prevedenie z pohľadu technológie, dizajnu, obsahu a copywritingu.


Pri hodnotení efektivity má zástupca organizátora právo overiť správnosť údajov, ktoré prihlasovateľ dodal (nezávislosť zdrojov, potvrdenie výsledkov nezávislými prieskumami, prístup k analytike a pod.). Prihlasovateľ je povinný tieto údaje poskytnúť k nahliadnutiu executive managerovi (ďalej len „EM“) ADMA.
EM ADMA má pre tento účel podpísané NDA a organizátor zabezpečí, aby sa s týmito údajmi zaobchádzalo ako s neverejnými.
 
1.6. Adaptácie zahraničných projektov zaradí organizátor do súťaže len vtedy, ak je  jednoznačne preukázaný prínos slovenskej agentúry do projektu a projekt bol určený aj pre slovenský trh.

1.7. Výkonným orgánom súťaže je prípravno-organizačný výbor (ďalej len „POV“), zložený z 2 zástupcov ADMA a 2 zástupcov THE MARKETERS. Organizačný výbor rieši exekutívu súťaže a dohliada na súlad priebehu súťaže s platnými pravidlami (štatútom).

1.8. Podmienkou prijatia súťažných príspevkov je včasné podanie prihlásenej práce do dňa vyhlásenej uzávierky súťaže, a to v online forme prostredníctvom webovej stránky www.digitalpie.sk, v určenej forme, podľa technických podmienok uvedených v tomto štatúte a uhradenie príslušných poplatkov v určenom termíne.

1.9. POV si vyhradzuje právo v prípade pochybností o pravdivosti prihlášky a pochybností o jej pôvodnosti a originalite nezaradiť prihlásenú prácu do súťaže. Formálne náležitosti prihlášky bude kontrolovať a posudzovať EM ADMA, v prípade sporných bodov v prihlásenom projekte rozhoduje o prijatí prihlášky POV. POV môže odmietnuť zaradiť do súťaže práce, ktoré vykazujú znaky scamu, teda nie sú vytvorené pre klienta, ale slúžia ako promo pre prihlasovateľa súťaže. 

 
2. Súťažné kategórie
2.1. Súťaží sa v týchto súťažných kategóriách:

PERFORMANCE – výkon

Výkon práce hodnotíme ako schopnosť dosiahnuť mimoriadne výsledky na základe zadania čo najefektívnejším spôsobom. 
 

IDEA - nápad

Kreativitu práce hodnotíme z pohľadu originality nápadu, unikátnosti riešenia, prípadne neštandarného využitia technológie alebo média.

 

EXECUTION – prevedenie

Exekúciu práce hodnotíme ako remeselné prevedenie z pohľadu technológie, dizajnu, obsahu a copywritingu.
 

2.2. Počet prác, prihlásených do jednotlivých kategórií od jedného prihlasovateľa nie je obmedzený. Súťažná práca môže byť súbežne prihlásená vo viacerých súťažných kategóriách.

2.3. Organizačný výbor pred začiatkom práce poroty posúdi, či prihlásené práce spĺňajú štatút súťaže a či sú príspevky prihlásené v správnych kategóriách. Organizačný výbor má právo vyradiť zo súťaže práce, ktoré nespĺňajú štatút súťaže a v takom prípade nemá prihlasovateľ právo na vrátenie prihlasovacích poplatkov.

2.4. Pokiaľ bol príspevok prihlásený do inej kategórie ako patrí, POV má právo preradiť ho do správnej kategórie. Informuje o tom prihlasovateľa práce. Právo preradenia do iných súťažných kategórií má tiež Kmeňová porota. 
 
3. Ocenenia
3.1. DIGITAL PIE 2016
Je hlavným ocenením pre víťazov, pričom sa neurčuje poradie. Ocenením v každej kategórii je plastika (slice) a pamätný certifikát. Počet ocenení nie je limitovaný a rozhoduje o ňom výhradne porota.

3.2. DIGITAL Nominee
Ocenenie pre výber projektov, ktoré sú podľa poroty výnimočné a dostali sa do jej užšieho výberu. Ocenením v každej kategórii je certifikát.

3.3. DIGITAL Agency of the year  
Ocenenie pre najúspešnejšieho prihlasovateľa daného ročníka súťaže. Určí sa na základe súčtu bodov získaných v aktuálnom ročníku súťaže (ocenenia + shortlist) podľa váh jednotlivých ocenení.
Váhy jednotlivých ocenení sú stanovené nasledovne:
DIGITAL Nominee     30 bodov
DIGITAL PIE             100 bodov


3.4. DIGITAL Special Award  
Ocenenie za výnimočný prínos v digitálnom marketingu (môže ísť o klienta, osobu zo strany klienta, univerzitu,...) Nominácie na toto ocenenie predkladá odborná verejnosť, o víťazovi rozhoduje nadpolovičnou väčšinou Kmeňová porota. Ocenenie nemusí byť udelené. 

 
4. Porota
4.1. Vytvorenie poroty
DIGITAL PIE má 2 poroty: Veľkú porotu a Kmeňovú porotu.  
 
4.2. Veľká porota je zložená zo všetkých prihlasovateľov; každý z prihlasovateľov má jeden mandát.
 
4.3. Kmeňovú porotu vyberajú organizátori; tvorí ju 13 odborníkov:
 
• zahraničný predseda poroty (pravdepodobne ČR)
• 3 špecialisti na kreativitu (kreatívci, stratégovia)
• 3 špecialisti na craft (art director, copywriter, programátor,...)
• 3 špecialisti na performance (analytici, nemusia byť len z agentúr)
 
• 1 klient
• 1 člen poroty sa vyžrebuje z Veľkej poroty – žrebuje sa kým nevyberieme agentúru, ktorá ešte nemá zastúpenie v porote.
• 1 zástupca médií

 4.4. Kreovanie Kmeňovej poroty
Hlavnú porotu vytvárajú ADMA a THE MARKETERS; každý člen ADMA + Marketers predloží svoje nominácie VZ ADMA a o nich sa potom hlasuje na VZ ADMA nadpolovičnou väčšinou.
Porotcovia sa nominujú do jednotlivých kategórií poroty. 
VZ ADMA vytvorí nominácie na predsedu poroty (viacerých kandidátov podľa prioritného poradia) a POV zabezpečí účasť predsedu poroty po organizačnej stránke.

4.5. Úlohy jednotlivých porôt

  • Veľká porota prostredníctvom online hlasovania určuje nominácie (nadpolovičnou väčšinou z hlasujúcich k danému termínu). Hlasovanie je platné len vtedy, ak hlasovalo viac ako polovica členov poroty. V prípade, že členovia Veľkej poroty nedosiahnu nadpolovičnú väčšinu hlasujúcich, o finálnej podobe shortlistov rozhoduje Kmeňová porota. 
  • Kmeňová porota určuje víťazov v každej z troch kategórií.
Kmeňová porota môže upraviť shortlist, doplniť práce, vylúčiť práce v súlade so štatútom.
 
4.6. Vyhlásenie členov poroty
Každý člen poroty podpisuje vyhlásenie o mlčanlivosti a etike rozhodovania.
 
4.7. Predseda poroty
Predsedom poroty sa môže stať iba všeobecne uznávaná osobnosť v digitálnej branži. Predseda poroty by mal mať skúsenosti s prácou v podobných súťažiach a musí viesť porotu v súlade so štatútom súťaže.

4.8. Proces rozhodovania poroty
Veľká porota rozhoduje neverejne na platforme webovej stránky; Kmeňová porota rozhoduje neverejne a konečné výsledky sú tajné až do ich oficiálneho zverejnenia. Každý člen Kmeňovej poroty má právo prostredníctvom predsedu poroty vznášať námietky proti ľubovoľnému projektu, pokiaľ má vedomosť o tom, že projekt nebol prihlasovateľom popísaný pravdivo, že ide o plagiát, scam či iný vážny dôvod, pre ktorý by danému projektu nebolo možné udeliť ocenenie, resp. ho ďalej v súťaži hodnotiť. V takom prípade prebehne diskusia, ktorej záverom musí byť, či daný projekt je možné ďalej hodnotiť alebo nie. O jeho vylúčení rozhoduje Kmeňová porota nadpolovičnou väčšinou.
Kmeňová porota rozhoduje na spoločnom stretnutí. Povinnosťou členov Kmeňovej poroty je si podrobne preštudovať prihlásené práce, najmä však shortlistované a byť pripravený na odbornú diskusiu a hodnotenie. Každé rozhodnutie poroty bude potvrdené hlasovaním členov poroty nadpolovičnou väčšinou poroty.

4.9. Veľká porota
Veľká porota je zložená zo všetkých prihlasovateľov; každý z prihlasovateľ má jeden mandát. Každý porotca Veľkej poroty hlasuje individuálne – prostredníctvom webovej platformy a po obdržaní prihlasovacích loginov. Na hodnotiacom formulári porotca uvedie, ktorý projekt navrhuje nominovať na shortlist súťaže (systémom ÁNO – NIE). Porotcovia nemôžu prideľovať body, pokiaľ sú nejako zainteresovaní na hodnotenom projekte, a teda nehodnotia ani vlastné práce. Ak sa v dôsledku konfliktu záujmov nezúčastní niektorý z porotcov hodnotenia, pre postup práce na shortlist sa alikvotne zníži kvórum hlasovania. Tie práce, ktoré získajú na základe tohto hlasovania nadpolovičnú väčšinu hlasov, postupujú na shortlist. Shortlist súťaže môže byť zverejnený.

4.10. Kmeňová porota
O konečných výsledkoch súťaže rozhoduje Kmeňová porota na osobnom stretnutí. Kmeňová porota hľadá v každej kategórii konsenzus (nadpolovičná väčšina). Porotcovia nemôžu hlasovať, pokiaľ sú nejako zainteresovaní na hodnotenom projekte a podobne ako pri hlavnej porote sa v prípade konfliktu záujmov niektorého z porotcov znižuje kvórum.
 
4.11. Špecialisti (performance, idea, execution) budú mať v kategórii, ktorá sa ich týka, 2 hlasy.
 
4.12. Špecialisti si prihlášky vopred naštudujú (osobitne špecialisti v kategórii Performance), aby mali prehľad o TOP kampaniach a mohli pomôcť porote pri hodnotení týchto kampaní. Ďalej sa hodnotí empiricky – zváži sa čo proti čomu stojí a čo si zaslúži ocenenie.
 
4.13. Hodnotenia porotcov
Výsledky hodnotenia jednotlivých porotcov môžu byť v záujme transparentnosti zverejnené. Pri víťazných prácach je tiež povinnosťou poroty sformulovať krátke písomné odôvodnenie, prečo daná práca získala ocenenie. Písomné odôvodnenie formulujú najmä špecialisti v spolupráci s predsedom poroty.

4.14. Administrácia prihlášok
Prihlášky do súťaže sa prijímajú iba v predpísanej forme a rozsahu do dátumu deadlinu súťaže. POV overuje ich kompletnosť a predpísanú formu.
 

5. Forma prihlášok
5.1. Každá prihláška bude do súťaže zaradená, len ak splní predpísanú formu a rozsah. Prihlasovateľ musí vyplniť základné údaje o projekte:

Názov práce:
Prihlasovateľ:
Kategória:
Kontaktná osoba:

+ ďalšie náležitosti uvedené vo webovom prihlasovacom formulári.

6. Pôvodnosť a práva
6.1. Organizátor a porota má právo nehodnotiť práce, ktorých pôvodnosť je spochybnená, a to bez nároku na vrátenie prihlasovacích poplatkov. Za pôvodnosť, usporiadanie autorských, vlastníckych a ďalších práv a za správnosť údajov v prihláške ručí výhradne prihlasovateľ.

6.2. Prihlásením do súťaže prihlasovateľ zároveň súhlasí s týmito podmienkami:
  • prihlásené práce môžu byť zverejnené a medializované, a to ako celok, tak aj ich časti vo všetkých materiáloch a aktivitách súvisiacich s prezentáciou súťaže DIGITAL PIE.
  • Prihlasovateľ sa prihlásením práce do súťaže vopred zrieka odmeny za akékoľvek použitie diela v uvedenom rozsahu a na určený účel.


7. Termíny
Vyhlásenie súťaže: 1. 1. 2017
Uzávierka prihlášok: 31. 1. 2017
Hodnotenie porotou: február 2017
Slávnostné vyhlásenie výsledkov: 3. 3. 2017
 

8. Poplatky
Za každý podaný návrh zaplatí prihlásená členská agentúra ADMA 99 Eur + DPH, ostatní prihlasovatelia 149 Eur + DPH.  

9. Kontakty
Generálny sekretár ADMA
Silvia Cyprichová
sekretar@adma.sk
+421 911 720 721