Štatút súťaže

Názov suťaže:

Digital PIE 2023

Podtitul:

Unikátna súťaž digitálneho marketingu na Slovensku.

Štatút VII. ročníka súťaže

ADMA
Pod Strážami 13/A
831 01 Bratislava
IČO: 45737169

MARKETERS, s.r.o.
Čsl. parašutistov 23
831 03 Bratislava
IČO: 45 683 883
DIČ: 2023108505
IČ DPH: SK2023108505
Zapísaná: v obchodnom registri Okr. Súdu BA I, Oddiel Sro, Vložka č. 66906/B

 

1. Základné podmienky
1.1. Vyhlasovateľom súťaže je Asociácia digitálnych marketingových agentúr (ADMA) v spolupráci so združením THE MARKETERS.

1.2. Cieľom súťaže je prostredníctvom odbornej poroty komplexne ohodnotiť najlepšie projekty v oblasti digitálneho marketingu vytvorené slovenskými subjektami za uplynulý kalendárny rok. Súťažia len projekty v oblasti digitálnej komunikácie (nie produkty, startupy a pod.).

1.3. Do súťaže môžu byť zaradené len projekty, ktoré boli podľa zadania klienta vytvorené výlučne v SR – ich koncept a realizácia je teda originálnym autorským dielom subjektu registrovaného v SR. Do súťaže môžu byť zaradené okrem projektov určených pre Slovensko aj projekty vytvorené pre zahraničné trhy.

1.4. Do súťaže môžu byť zaradené aj projekty, ktoré začali alebo skončili v roku predchádzajúcom alebo nasledujúcom po aktuálne hodnotenom období, ich podstatná časť (obdobia trvania kampane) sa však musí viazať na aktuálne hodnotený rok. Do VII. ročníka súťaže môžu byť prihlásené projekty realizované v roku 2022.

1.5. Ambíciou súťaže je zhodnotiť projekty v oblasti digitálneho marketingu čo najkomplexnejšie, a to na základe troch kritérií (aj samostatne):

PERFORMANCE – výkon
Výkon práce hodnotíme ako schopnosť dosiahnuť mimoriadne výsledky na základe zadania čo najefektívnejším spôsobom. Z výkonnostného hľadiska musia byť jasne zadefinované merateľné ciele, ktoré majú priamy/preukázateľný vplyv na obchodné výsledky. Porota prihliada na využitie postupov a nástrojov optimalizácie kampane za účelom dosiahnutia výkonnostných cieľov.

IDEA – nápad
Kreativitu práce hodnotíme z pohľadu originality nápadu, unikátnosti riešenia, prípadne neštandarného využitia technológie alebo média.

EXECUTION – prevedenie
Exekúciu práce hodnotíme ako remeselné prevedenie z pohľadu technológie, dizajnu, obsahu a copywritingu. Porota prihliada na práce, ktoré vynikajú inovatívnym využitím technológií, vizuálnym prevedením, precíznym či netradičným spracovaním obsahu.

Pri hodnotení efektivity má zástupca organizátora právo overiť správnosť údajov, ktoré prihlasovateľ dodal (nezávislosť zdrojov, potvrdenie výsledkov nezávislými prieskumami, prístup k analytike a pod.). Prihlasovateľ je povinný tieto údaje poskytnúť k nahliadnutiu Generálnemu sekretárovi (ďalej len „GS“) ADMA. GS ADMA má pre tento účel podpísané NDA a organizátor zabezpečí, aby sa s týmito údajmi zaobchádzalo ako s neverejnými.

1.6. Adaptácie zahraničných projektov zaradí organizátor do súťaže len vtedy, ak je jednoznačne preukázaný prínos slovenskej agentúry do projektu a projekt bol určený aj pre slovenský trh.

1.7. Výkonným orgánom súťaže je prípravno-organizačný výbor (ďalej len „POV“), zložený z 2 zástupcov ADMA a 2 zástupcov THE MARKETERS. Organizačný výbor rieši exekutívu súťaže a dohliada na súlad priebehu súťaže s platnými pravidlami (štatútom).

1.8. Podmienkou prijatia súťažných príspevkov je včasné podanie prihlásenej práce do dňa vyhlásenej uzávierky súťaže, a to v online forme prostredníctvom webovej stránky www.digitalpie.sk, v určenej forme, podľa technických podmienok uvedených v tomto štatúte a uhradenie príslušných poplatkov v určenom termíne.

1.9. POV si vyhradzuje právo v prípade pochybností o pravdivosti prihlášky a pochybností o jej pôvodnosti a originalite nezaradiť prihlásenú prácu do súťaže. Formálne náležitosti prihlášky bude kontrolovať a posudzovať GS ADMA, v prípade sporných bodov v prihlásenom projekte rozhoduje o prijatí prihlášky POV. POV môže odmietnuť zaradiť do súťaže práce, ktoré vykazujú znaky scamu, teda nie sú vytvorené pre klienta, ale slúžia ako promo pre prihlasovateľa súťaže.

2. Súťažné kategórie
2.1. Súťaží sa v týchto súťažných kategóriách a podkategóriách:

PERFORMANCE – výkon

Výkon práce hodnotíme ako schopnosť dosiahnuť mimoriadne výsledky na základe zadania čo najefektívnejším spôsobom. Z výkonnostného hľadiska musia byť jasne zadefinované merateľné ciele, ktoré majú priamy/preukázateľný vplyv na obchodné výsledky. Porota prihliada na využitie postupov a nástrojov optimalizácie kampane za účelom dosiahnutia výkonnostných cieľov.

A1 Nonprofit

Charitatívne, CSR a verejnoprospešné aktivity a kampane zamerané na dosiahnutie výkonnostných cieľov.

Porota prihliada na zvolenú stratégiu, využitie nástrojov, médií, formátov a postupov na dosiahnutie cieľov a taktiež na využitie analytických dát a poznatkov z nich získaných na dosiahnutie cieľov čo najefektívnejším spôsobom.

Stanovené výkonnostné ciele musia mať jednoznačne stanovené výkonnostné KPIs, ktoré priamo (alebo preukázateľne) vplývajú na biznis výsledky klienta a musia byť časovo ohraničené (mesiac / kvartál / rok / iné).

A2 Small budget 

Komunikačné aktivity v oblasti digitálneho marketingu zamerané na dosiahnutie výkonnostných cieľov, ktorých mesačný mediálny rozpočet  dosiahol maximálne 3 000 € mesačne.

Porota prihliada na zvolenú stratégiu, využitie nástrojov, médií, formátov a postupov na dosiahnutie cieľov a taktiež na využitie analytických dát a poznatkov z nich získaných na dosiahnutie cieľov čo najefektívnejším spôsobom.

Stanovené výkonnostné ciele musia mať jednoznačne stanovené výkonnostné KPIs, ktoré priamo (alebo preukázateľne) vplývajú na biznis výsledky klienta a musia byť časovo ohraničené (mesiac / kvartál / rok / iné).

A3 Selfpromo

Komunikačné aktivity v oblasti digitálneho marketingu zamerané na dosiahnutie výkonnostných cieľov, ktoré komunikujú služby samotných agentúr a im podobných subjektov.

Porota prihliada na zvolenú stratégiu, využitie nástrojov, médií, formátov a postupov na dosiahnutie cieľov a taktiež na využitie analytických dát a poznatkov z nich získaných na dosiahnutie cieľov čo najefektívnejším spôsobom.

Stanovené výkonnostné ciele musia mať jednoznačne stanovené výkonnostné KPIs, ktoré priamo (alebo preukázateľne) vplývajú na biznis výsledky prihlasovateľa a musia byť časovo ohraničené (mesiac / kvartál / rok / iné).

A4 B2B

Komunikačné aktivity v oblasti digitálneho marketingu zamerané na dosiahnutie výkonnostných cieľov, ktorých adresátom je obchodný partner alebo sektor.

Porota prihliada na zvolenú stratégiu, využitie nástrojov, médií, formátov a postupov na dosiahnutie cieľov a taktiež na využitie analytických dát a poznatkov z nich získaných na dosiahnutie cieľov čo najefektívnejším spôsobom.

Stanovené výkonnostné ciele musia mať jednoznačne stanovené výkonnostné KPIs, ktoré priamo (alebo preukázateľne) vplývajú na biznis výsledky klienta a musia byť časovo ohraničené (mesiac / kvartál / rok / iné).

A5 Local/Regional/Community

Komunikačné aktivity v oblasti digitálneho marketingu zamerané na dosiahnutie výkonnostných cieľov, ktoré sú zamerané na komunikáciu v regiónoch alebo so zapojením lokálnych komunít.

Porota prihliada na zvolenú stratégiu, využitie nástrojov, médií, formátov a postupov na dosiahnutie cieľov a taktiež na využitie analytických dát a poznatkov z nich získaných na dosiahnutie cieľov čo najefektívnejším spôsobom.

Stanovené výkonnostné ciele musia mať jednoznačne stanovené výkonnostné KPIs, ktoré priamo (alebo preukázateľne) vplývajú na biznis výsledky klienta a musia byť časovo ohraničené (mesiac / kvartál / rok / iné).

A6 Kampaň 

Kampane v oblasti digitálneho marketingu zamerané na PERFORMANCE využívajúce minimálne 2 médiá a/alebo nástroje.

Porota prihliada na zvolenú stratégiu, využitie postupov, nástrojov a formátov na optimalizáciu programatických kampaní a využitie analytických dát na dosiahnutie jasne stanovených cieľov čo najefektívnejším spôsobom.

Stanovené výkonnostné ciele musia mať jednoznačne stanovené výkonnostné KPIs, ktoré priamo (alebo preukázateľne) vplývajú  na biznis výsledky klienta a musia byť časovo ohraničené (mesiac / kvartál / rok / iné).

A7 Search, Display, Mobile, Video

Porota bude hodnotiť schopnosť dosiahnuť mimoriadne výsledky programatických kampaní (kampane manažované cez Google Ads, Meta Ads, AdForm, Google DV360 a podobné platformy) s využitím jedného alebo viacerých reklamných formátov – od kampaní vo výsledkoch vyhľadávania až po video kampane. Porota prihliada na zvolenú stratégiu, využitie postupov, nástrojov a formátov na optimalizáciu programatických kampaní a využitie analytických dát na dosiahnutie jasne stanovených cieľov čo najefektívnejším spôsobom.

Stanovené výkonnostné ciele musia mať jednoznačne stanovené výkonnostné KPIs, ktoré priamo (alebo preukázateľne) vplývajú  na biznis výsledky klienta a musia byť časovo ohraničené (mesiac / kvartál / rok / iné).

A8 E-commerce/Shopping

Porota bude hodnotiť schopnosť dosiahnuť mimoriadne výsledky marketingových aktivít pre e-commerce projekty (webové stránky umožňujúce predaj a/alebo nákup produktov alebo služieb), ktorých cieľom je nárast obratu alebo maržovosti, prípadne splnenie iných jasne stanovených výkonnostných cieľov. Porota prihliada na zvolenú stratégiu, využitie nástrojov, médií, formátov a postupov na dosiahnutie cieľov a taktiež na využitie analytických dát a poznatkov z nich získaných na dosiahnutie cieľov čo najefektívnejším spôsobom.

Stanovené výkonnostné ciele musia mať jednoznačne stanovené výkonnostné KPIs, ktoré priamo (alebo preukázateľne) vplývajú na biznis výsledky klienta a musia byť časovo ohraničené (mesiac / kvartál / rok / iné).

A9 Social media, Influenceri

Porota bude hodnotiť schopnosť dosiahnuť mimoriadne výsledky marketingových aktivít vedených na sociálnych sieťach a/alebo pri spoluprácach s influencermi na dosiahnutie výkonnostných cieľov. Porota prihliada na zvolenú stratégiu, využitie nástrojov, formátov a postupov na dosiahnutie cieľov a taktiež na využitie analytických dát a poznatkov z nich získaných na dosiahnutie cieľov čo najefektívnejším spôsobom.

Stanovené výkonnostné ciele musia mať jednoznačne stanovené výkonnostné KPIs, ktoré priamo (alebo preukázateľne) vplývajú na biznis výsledky klienta a musia byť časovo ohraničené (mesiac / kvartál / rok / iné).

A10 SEO

Porota bude hodnotiť schopnosť dosiahnuť mimoriadne výsledky SEO aktivít na dosiahnutie výkonnostných cieľov a zvýšenie pozícií a/alebo viditeľnosti v organických výsledkoch vyhľadávania značky, produktov alebo služieb. Porota prihliada na zvolenú stratégiu, využitie nástrojov, formátov a postupov na dosiahnutie cieľov a taktiež na využitie analytických dát a poznatkov z nich získaných na dosiahnutie cieľov čo najefektívnejším spôsobom.

Stanovené výkonnostné ciele musia mať jednoznačne stanovené výkonnostné KPIs, ktoré priamo (alebo preukázateľne) vplývajú na biznis výsledky klienta a musia byť časovo ohraničené (mesiac / kvartál / rok / iné).

A11 Content strategy

Porota bude hodnotiť schopnosť dosiahnuť mimoriadne výsledky marketingových aktivít založených na tvorbe a distribúcii obsahu, prípadne inej práce s obsahom. Porota prihliada na zvolenú stratégiu, využitie postupov, nástrojov, médií a formátov  a využitie analytických dát na dosiahnutie jasne stanovených cieľov čo najefektívnejším spôsobom.

Stanovené výkonnostné ciele musia mať jednoznačne stanovené výkonnostné KPIs, ktoré priamo (alebo preukázateľne) vplývajú  na biznis výsledky klienta a musia byť časovo ohraničené (mesiac / kvartál / rok / iné).

A12 Out-of-the-box

Porota bude hodnotiť schopnosť dosiahnuť mimoriadne výsledky marketingových aktivít na netradičných online médiách, alebo pracujúcich s netradičnými formátmi, alebo pracujúcich s tradičnými online médiami a formátmi netradičným spôsobom. Porota prihliada na inovačnosť aktivít vedúcih k dosiahnutiu stanovených cieľov čo najefektívnejším spôsobom.

Stanovené výkonnostné ciele musia mať jednoznačne stanovené výkonnostné KPIs, ktoré priamo (alebo preukázateľne) vplývajú  na biznis výsledky klienta a musia byť časovo ohraničené (mesiac / kvartál / rok / iné).

A13 Others

Je kategória určená pre marketingové aktivity a kampane, ktoré sa nedajú priradiť do žiadnej z ostatných kategórií, ktorých výsledkom je dosiahnutie mimoriadnych výkonnostných cieľov čo najefektívnejším spôsobom.

Stanovené výkonnostné ciele musia mať jednoznačne stanovené výkonnostné KPIs, ktoré priamo (alebo preukázateľne) vplývajú  na biznis výsledky klienta a musia byť časovo ohraničené (mesiac / kvartál / rok / iné).

 

IDEA – nápad

Kreativitu práce hodnotíme z pohľadu originality nápadu, unikátnosti riešenia, prípadne neštandarného využitia technológie alebo média.

B1 Nonprofit

Charitatívne, CSR a verejnoprospešné aktivity a kampane zamerané na IDEAS.

B2 Small budget

Komunikačné aktivity v oblasti digitálneho marketingu zamerané na IDEAS, ktorých celkový rozpočet  dosiahol maximálne 10 000 €*.

*Uvedená suma musí predstavovať reálnu hodnotu prihlasovaného výstupu. Pod reálnou hodnotou rozumieme hodnotu predstavujúcu adekvátne trhové ohodnotenie za podobný výstup. V prípade, že prihlasovaná práca bude javiť známky vyššej ceny aká je stanovená v tejto podkategórií, má organizátor právo vyžiadať si od prihlasovateľa doplňujúce informácie.

Príklad: Ak je prihlasovanou prácou napríklad Online video pre neziskovú organizáciu, ktorý produkčná spoločnosť produkovala bez nároku na honorár a jeho reálna hodnota pre komerčného klienta by bola nad rámec uvedenej ceny, táto práca nespĺňa podmienky podkategórie Small budget.

B3 Selfpromo

Komunikačné aktivity v oblasti digitálneho marketingu zamerané na IDEAS, ktoré komunikujú služby samotných agentúr a im podobných subjektov.

B4 B2B

Komunikačné aktivity v oblasti digitálneho marketingu zamerané na IDEAS, ktorých adresátom je obchodný partner alebo sektor.

B5 Local/Regional/Community

Komunikačné aktivity v oblasti digitálneho marketingu zamerané na IDEAS, ktoré sú zamerané na komunikáciu v regiónoch alebo so zapojením lokálnych komunít.

B6 Kampaň

Kampane v oblasti digitálneho marketingu zamerané na IDEAS, ktoré využívajú najmenej dva nástroje.

B7 Mobile

Komunikačné aktivity v oblasti digitálneho marketingu zamerané na IDEAS, ktoré sú vytvorené na mobilné zariadenia – smartphone/tablet.

B8 Experience

Komunikačné aktivity v oblasti digitálneho marketingu zamerané na IDEAS, ktoré prinášajú nový zážitok z používania digitálnych nosičov.

B9 Influencer

Komunikačné aktivity v oblasti digitálneho marketingu zamerané na IDEAS, ktoré využívajú netradičným spôsobom spoluprácu s influencerom.

B10 Video

Komunikačné aktivity v oblasti digitálneho marketingu zamerané na IDEAS, ktorých výsledkom je video s unikátnym nápadom. Bonusom je hlavne digitálny insight.

B11 Games

Komunikačné aktivity v oblasti digitálneho marketingu zamerané na IDEAS, ktoré využívajú video hry na odkomunikovanie reklamného posolstva.

B12 TECH (AR/VR/NFT/Metaverse/AI…)

Komunikačné aktivity v oblasti digitálneho marketingu zamerané na IDEAS, ktoré využívajú kreatívnym spôsobom technológiu.

B13 Audio (podcasty, audio content)

Komunikačné aktivity v oblasti digitálneho marketingu zamerané na IDEAS, ktoré kreatívnym spôsobom využíva audio alebo audio nosiče.

B14 Branded content

Komunikačné aktivity v oblasti digitálneho marketingu zamerané na IDEAS, ktoré kreatívnym spôsobom využívajú obsah vytvorený treťou stranou.

B15 Public Relation

Komunikačné aktivity v oblasti digitálneho marketingu zamerané na IDEAS, ktoré kreatívnym spôsobom vytvorili zaujímavé PR okolo značky

B16 Social media

Komunikačné aktivity v oblasti digitálneho marketingu zamerané na IDEAS, ktoré kreatívnym spôsobom využívajú sociálne siete.

B17 Out-of-the-box

Komunikačné aktivity v oblasti digitálneho marketingu zamerané na IDEAS, ktoré prinášajú kreatívne riešenia, ktoré sú mimo bežných digitálnych nosičov a riešení.

B18 Others

Komunikačné aktivity v oblasti digitálneho marketingu zamerané na IDEAS, ktoré prinášajú akékoľvek kreatívne digitálne riešenie.

 

EXECUTION – prevedenie

Exekúciu práce hodnotíme ako remeselné prevedenie z pohľadu technológie, dizajnu, obsahu a copywritingu. Porota prihliada na práce, ktoré vynikajú inovatívnym využitím technológií, vizuálnym prevedením, precíznym či netradičným spracovaním obsahu.

C1 Nonprofit

Charitatívne, CSR a verejnoprospešné aktivity a kampane zamerané na EXECUTION.

C2 Small budget

Komunikačné aktivity v oblasti digitálneho marketingu zamerané na EXECUTION, ktorých celkový rozpočet dosiahol maximálne 10 000 €*.

*Uvedená suma musí predstavovať reálnu hodnotu prihlasovaného výstupu. Pod reálnou hodnotou rozumieme hodnotu predstavujúcu adekvátne trhové ohodnotenie za podobný výstup. V prípade, že prihlasovaná práca bude javiť známky vyššej ceny aká je stanovená v tejto podkategórií, má organizátor právo vyžiadať si od prihlasovateľa doplňujúce informácie.

Príklad: Ak je prihlasovanou prácou napríklad Online video pre neziskovú organizáciu, ktorý produkčná spoločnosť produkovala bez nároku na honorár a jeho reálna hodnota pre komerčného klienta by bola nad rámec uvedenej ceny, táto práca nespĺňa podmienky podkategórie Small budget.

C3 Selfpromo

Komunikačné aktivity v oblasti digitálneho marketingu zamerané na EXECUTION, ktoré komunikujú služby samotných agentúr a im podobných subjektov.

C4 B2B

Komunikačné aktivity v oblasti digitálneho marketingu zamerané na EXECUTION, ktorých adresátom je obchodný partner alebo sektor.

C5 Local/Regional/Community

Komunikačné aktivity v oblasti digitálneho marketingu zamerané na EXECUTION, ktoré sú zamerané na komunikáciu v regiónoch alebo so zapojením lokálnych komunít.

C6 Kampaň

Kampane v oblasti digitálneho marketingu zamerané na EXECUTION, ktoré využívajú najmenej dva nástroje?

C7 Video

Komunikačné aktivity v oblasti digitálneho marketingu zamerané na EXECUTION, ktoré prinášajú výnimočnú audio vizuálnu formu vo videu.

C8 Sound

Komunikačné aktivity v oblasti digitálneho marketingu zamerané na EXECUTION, ktoré prinášajú výnimočnú audio formu.

C9 Copywriting

Komunikačné aktivity v oblasti digitálneho marketingu zamerané na EXECUTION, ktoré vytvorili novú zaujímavú textovú formu.

C10 Art Direction/Design

Komunikačné aktivity v oblasti digitálneho marketingu zamerané na EXECUTION, ktoré vytvorili novú zaujímavú vizuálnu formu.

C11 Motion design

Komunikačné aktivity v oblasti digitálneho marketingu zamerané na EXECUTION, ktoré vytvorili novú zaujímavú animovanú formu.

C12 Website/Microsite/Apps

Komunikačné aktivity v oblasti digitálneho marketingu zamerané na EXECUTION, ktoré prinášajú nové prístupy k tvorbe webu, microsite alebo aplikácii.

C13 Mobile

Komunikačné aktivity v oblasti digitálneho marketingu zamerané na EXECUTION, ktoré prinášajú nové prístupy pri tvorbe mobilných riešení.

C14 Social media

Komunikačné aktivity v oblasti digitálneho marketingu zamerané na EXECUTION, ktoré prinášajú inovatívnu formu tvorby sociálnych sietí.

C15 Influenceri

Komunikačné aktivity v oblasti digitálneho marketingu zamerané na EXECUTION, ktoré prinášajú inovatívnu formu spolupráce s influencerom.

C16 TECH (gadgets, tangyble, Metaverse)

Komunikačné aktivity v oblasti digitálneho marketingu zamerané na EXECUTION, ktoré prinášajú inovatívnu formu pri tvorbe technologického riešenia.

C17 Out-of-the-box

Komunikačné aktivity v oblasti digitálneho marketingu zamerané na EXECUTION, ktoré prinášajú inovatívnu formu netradičných riešení.

C18 Others

Komunikačné aktivity v oblasti digitálneho marketingu zamerané na EXECUTION, ktoré prinášajú inovatívnu formu akýchkoľvek reklamných riešení.

 

2.2. Počet prác, prihlásených do jednotlivých kategórií od jedného prihlasovateľa nie je obmedzený. Súťažná práca môže byť súbežne prihlásená vo viacerých súťažných kategóriách a podkategóriách.

2.3. Organizačný výbor pred začiatkom práce poroty posúdi, či prihlásené práce spĺňajú štatút súťaže a či sú príspevky prihlásené v správnych kategóriách. Organizačný výbor má právo vyradiť zo súťaže práce, ktoré nespĺňajú štatút súťaže a v takom prípade nemá prihlasovateľ právo na vrátenie prihlasovacích poplatkov.

3. Ocenenia

3.1. DIGITAL Media Solution – Špeciálne ocenenie IAB Slovakia 
Cieľom tohto ocenenia je zviditeľnenie inovatívnych, hodnotných a úspešných digitálnych mediálnych riešení z oblasti slovenského digitálu. Tieto inovatívne riešenia môžu byť z oblasti slovenských digitálnych médií, ich tvorby, formátov, spôsobu nákupu/predaja formátov, mediálneho plánovania, spracovania a prezentácie dát, marketingu online médií. Ďalej môže ísť o inovatívne riešenia z oblasti mediálnych agentúr ako napríklad výskumy, forma nákupu, mediálne plánovanie, unikátne využitie nástrojov, technológií ako aj o zaujímavé online riešenia zadávateľov napríklad z oblasti aplikácií, digitalizácie služieb a produktov, využitia dát, technológií a iné. Ocenenie je určené a do súťaže sa môžu zapojiť členské subjekty združenia IAB Slovakia ako aj nečlenské subjekty z nasledovných kategórií: digitálne médiá, mediálne agentúry, digitálne a kreatívne agentúry, zadávatelia, technologickí provideri, prieskumné a výskumné subjekty. 

3.1.1. DIGITAL Media Solution – ocenenia

Prihlásené práce v tejto kategórii môžu byť ocenené shortlistom a oceneniami Bronzový, Strieborný a Zlatý PIE.

3.1.2. DIGITAL Media Solution – podmienky pre prihlásenie práce
Prihlásené práce musia spĺňať obhájiteľný, kvantifikovateľný a dokázateľný dopad na: 

o    predaj digitálnych médií, formátov, produktov a služieb;

o    rozšírenie zásahu digitálnych médií, formátov, produktov a služieb;

o    zefektívnenie plánovania nákupu/predaja digitálnych médií, formátov, produktov a služieb;

o    engagement (zapojenie) konzumentov digitálnych médií, formátov, produktov a služieb.

3.1.3. DIGITAL Media Solution – prihlasovanie prác
Práce je potrebné prihlásiť prostredníctvom webu digitalpie.sk v stanovených termínoch. 

3.2. Zlatý, Strieborný a Bronzový PIE

3.2.1. V každej súťažnej kategórii a jej podkategóriách Kmeňová porota nadpolovíčnou väčšinou hlasov rozhoduje o udelení shortlistov, ako aj o udelení Zlatého, Strieborného a Bronzového PIE. V rámci jednej podkategórie bude možné udeliť z každého typu ocenenia len jedno, teda jeden Zlatý PIE, jeden Strieborný PIE a jeden Bronzový PIE. Porota môže vo výnimočnom prípade rozhodnúť v rámci podkategórie o neudelení niektorého z ocenení.

3.2.2. Ocenením v každej kategórii je plastika (slice) a pamätný certifikát. Počet ocenení nie je limitovaný a rozhoduje o ňom výhradne Kmeňová porota.

3.3.3. GRAND PIE
Porota môže udeliť aj mimoriadnu cenu GRAND PIE za výnimočné dielo, ktoré nápadom alebo kvalitou prevedenia  vyniká  nad ostatnými ocenenými prácami daného ročníka. Toto ocenenie  nemôže získať práca pre neziskovú organizáciu alebo self-promo aktivita.

3.3.4. Ocenenie DIGITAL PIE Agency 2023
Ocenenie pre najúspešnejšieho prihlasovateľa daného ročníka súťaže. Určí sa na základe súčtu bodov získaných v aktuálnom ročníku súťaže (ocenenia + shortlist) podľa váh jednotlivých ocenení. Ocenený subjekt získava sošku.
Váhy jednotlivých ocenení sú stanovené nasledovne:

shortlist                               30 bodov

Bronzový PIE                      60 bodov

Strieborný PIE                    90 bodov

Zlatý PIE                            120 bodov

GRAND PIE                       200 bodov

3.3. DIGITAL Special Award  
Ocenenie za výnimočný prínos v digitálnom marketingu (môže ísť o klienta, osobu zo strany klienta, univerzitu,…) Nominácie na toto ocenenie predkladá odborná verejnosť prostredníctvom mailu na sekretar@adma.sk alebo prostredníctvom člena Kmeňovej poroty, ktorý nomináciu prednesie priamo na zasadnutí Kmeňovej poroty. Prihláška musí obsahovať Meno/názov nominovaného a krátke zdôvodnenie nominácie. O víťazovi rozhoduje nadpolovičnou väčšinou Kmeňová porota. Ocenenie nemusí byť udelené.

3.4. Špeciálne ocenenie DIGITAL Rising Stars
Kategória určená pre malé agentúry (nečlenov ADMA). Ide o špeciálne ocenenie pre malé agentúry s obratom do 200 000 EUR za rok 2022. Súťažiace agentúry uchádzajúce sa o toto ocenenie, prihlasujú do práce do kategórií: IDEA, EXECUTION, PERFORMANCE. Po vyhodnotení prác Kmeňovou porotou organizátor pripraví špeciálny rebríček (jeden pre všetky kategórie) zložený z týchto agentúr na základe ich ocenení v aktuálnom ročníku Digital PIE. Cenou je špeciálny diplom pre prvé 3 agentúry s uvedením poradia v rámci tohto rebríčka.

4. Porota
4.1. Vytvorenie poroty
DIGITAL PIE má 2 poroty: Špecializovanú porotu a Kmeňovú porotu.

4.2. Špecializovaná porota: Úvodnú selekciu zo všetkých prihlásených prác spraví Špecializovaná porota, ktorá sa skladá z 3 samostatných špecializácii (porôt): Performance, Idea, Execution. Členmi jednotlivých špecializácií bude vždy 5 porotcov v nasledovnom zložení: 3 porotcovia (za danú kategóriu) z Kmeňovej poroty + 2 vyžrebovaní spomedzi všetkých prihlasovateľov prác v danom ročníku v danej kategórii. Žrebovať sa bude prihlasujúca agentúra/prihlasovateľ, nie konkrétny človek, pričom platí, že vyžrebovaná agentúra nesmie mať svojho zástupcu medzi špecialistami z Kmeňovej poroty v danej kategórii. Ak sa vyžrebuje agentúra/prihlasovateľ, ktorá už svojho zástupcu v tejto kategórii má, žrebuje sa ďalšia podľa rovnakého kľúča ako prvá až kým nebude Špecializovanú porotu pre danú kategóriu tvoriť 5 rôznych, navzájom neprepojených agentúr/subjektov. Následne agentúra/prihlasovateľ nominuje svojho zástupcu do kategórie, pričom musí ísť o zamestnanca alebo interného spolupracovníka z vyžrebovanej agentúry. Zasadnutia všetkých 3 špecializovaných porôt sa musia uskutočniť pred zasadnutím Kmeňovej poroty a to najskôr deň po oficiálnom ukončení prihlasovania prác do aktuálneho ročníka a najneskôr deň pred ohláseným zasadnutím Kmeňovej poroty.

 4.3. Kmeňovú porotu vyberajú organizátori; tvorí ju 13 odborníkov:

 • zahraničný predseda poroty
 • 3 špecialisti na kreativitu (kreatívci, stratégovia)
 • 3 špecialisti na craft (art director, copywriter, programátor,…)
 • 3 špecialisti na performance (analytici, nemusia byť len z agentúr)
 • 1 klient
 • 1 zástupca médií
 • 1 nominovaný od IAB Slovakia

4.4. Kreovanie Kmeňovej poroty
Kmeňovú porotu vytvárajú ADMA a THE MARKETERS; každý člen ADMA + Marketers predloží svoje nominácie VZ ADMA a o nich sa potom hlasuje na VZ ADMA nadpolovičnou väčšinou. O zástupcovi IAB sa nehlasuje, prijatím nominácie zo strany IAB Slovakia sa stáva automaticky členom kmeňovej poroty.
Porotcovia sa nominujú do jednotlivých kategórií poroty.
VZ ADMA vytvorí nominácie na predsedu poroty (viacerých kandidátov podľa prioritného poradia) a POV zabezpečí účasť predsedu poroty po organizačnej stránke.

4.5. Úlohy jednotlivých porôt:

Úlohou Špecializovanej poroty bude v spolupráci so Sekretárom ADMA overiť správnosť údajov na prihláške a naplnenie štatútu danej práce pre daný ročník. V prípade nesúladu odporučí Kmeňovej porote prácu na vyradenie zo súťaže. Ďalej má za úlohu odporučiť Kmeňovej porote práce, ktoré by mali podľa nadpolovičnej väčšiny členov Špecializovanej poroty postúpiť medzi Digital Nominees v danej kategórii (Performance, Idea, Execution). O finálnej podobe Digital Nominees, Digital PIE, vylúčení práce vždy rozhoduje Kmeňová porota.

Kmeňová porota určuje víťazov v každej z troch kategórií.                                           

Kmeňová porota môže upraviť shortlist, doplniť práce, či vylúčiť práce v súlade so štatútom.

4.6. Vyhlásenie členov poroty
Každý člen poroty podpisuje vyhlásenie o mlčanlivosti a etike rozhodovania.

4.7. Predseda poroty
Predsedom poroty sa môže stať iba všeobecne uznávaná osobnosť v digitálnej branži. Predseda poroty by mal mať skúsenosti s prácou v podobných súťažiach a musí viesť porotu v súlade so štatútom súťaže.

4.8. Proces rozhodovania poroty
Kmeňová porota rozhoduje neverejne a konečné výsledky sú tajné až do ich oficiálneho zverejnenia. Každý člen Kmeňovej poroty má právo prostredníctvom predsedu poroty vznášať námietky proti ľubovoľnému projektu, pokiaľ má vedomosť o tom, že projekt nebol prihlasovateľom popísaný pravdivo, že ide o plagiát, scam či iný vážny dôvod, pre ktorý by danému projektu nebolo možné udeliť ocenenie, resp. ho ďalej v súťaži hodnotiť. V takom prípade prebehne diskusia, ktorej záverom musí byť, či daný projekt je možné ďalej hodnotiť alebo nie. O jeho vylúčení rozhoduje Kmeňová porota nadpolovičnou väčšinou.
Kmeňová porota rozhoduje na spoločnom stretnutí. Povinnosťou členov Kmeňovej poroty je si podrobne preštudovať prihlásené práce, najmä však shortlistované a byť pripravený na odbornú diskusiu a hodnotenie. Každé rozhodnutie poroty bude potvrdené hlasovaním členov poroty nadpolovičnou väčšinou poroty.

4.9. Kmeňová porota
O konečných výsledkoch súťaže rozhoduje Kmeňová porota na osobnom stretnutí. Kmeňová porota hľadá v každej kategórii konsenzus (nadpolovičná väčšina). Porotcovia nemôžu hlasovať, pokiaľ sú nejako zainteresovaní na hodnotenom projekte a podobne ako pri Kmeňovej porote sa v prípade konfliktu záujmov niektorého z porotcov znižuje kvórum.

4.10. Špecialisti (performance, idea, execution) budú mať v kategórii, ktorá sa ich týka, 2 hlasy.

4.11. Špecialisti si prihlášky vopred naštudujú (osobitne špecialisti v kategórii Performance), aby mali prehľad o TOP kampaniach a mohli pomôcť porote pri hodnotení týchto kampaní. Ďalej sa hodnotí empiricky – zváži sa čo proti čomu stojí a čo si zaslúži ocenenie.

4.12. Hodnotenia porotcov
Výsledky hodnotenia jednotlivých porotcov môžu byť v záujme transparentnosti zverejnené. Pri víťazných prácach je tiež povinnosťou poroty sformulovať krátke písomné odôvodnenie, prečo daná práca získala ocenenie. Písomné odôvodnenie formulujú najmä špecialisti v spolupráci s predsedom poroty.

4.13. Administrácia prihlášok
Prihlášky do súťaže sa prijímajú iba v predpísanej forme a rozsahu do dátumu deadlinu súťaže. POV overuje ich kompletnosť a predpísanú formu.

5. Forma prihlášok
5.1. Každá prihláška bude do súťaže zaradená, len ak splní predpísanú formu a rozsah. Prihlasovateľ musí vyplniť základné údaje o projekte:

 • Názov práce:
 • Prihlasovateľ:
 • Kategória:
 • Kontaktná osoba:

+ ďalšie náležitosti uvedené vo webovom prihlasovacom formulári označené hviezdičkou (*),

+ odporúčaná dĺžka case study video v prihláške je do 3 minút.

6. Pôvodnosť a práva
6.1. Organizátor a porota má právo nehodnotiť práce, ktorých pôvodnosť je spochybnená, a to bez nároku na vrátenie prihlasovacích poplatkov. Za pôvodnosť, usporiadanie autorských, vlastníckych a ďalších práv a za správnosť údajov v prihláške ručí výhradne prihlasovateľ.

6.2. Prihlásením do súťaže prihlasovateľ zároveň súhlasí s týmito podmienkami:

 • prihlásené práce môžu byť zverejnené a medializované, a to ako celok, tak aj ich časti vo všetkých materiáloch a aktivitách súvisiacich s prezentáciou súťaže DIGITAL PIE.
 • Prihlasovateľ sa prihlásením práce do súťaže vopred zrieka odmeny za akékoľvek použitie diela v uvedenom rozsahu a na určený účel.

7. Termíny
Vyhlásenie súťaže: 1. 1. 2023
Uzávierka prihlášok: 28. 2. 2023
Hodnotenie porotou: marec 2023
Slávnostné vyhlásenie výsledkov: apríl 2023

8. Poplatky
16. januára – 3. februára (149 €)
4. februára – 17. februára (169 € – nečlenovia ADMA a IAB, 149 € členovia ADMA a IAB)
po 18. februári (199 € – nečlenovia ADMA a IAB, 169 € členovia ADMA a IAB)

Ceny sa vzťahujú na prvé prihlásené práce do hlavných troch súťažných kategórií (PERFORMANCE, IDEA, EXECUTION). Prihlasovací poplatok za každú ďalšiu prihlášku do jednotlivých podkategórií je stanovená na 99,- EUR.

9. Kontakty
Generálny sekretár ADMA
Lucia Filipová
sekretar@adma.sk
+421 911 720 721