Štatút súťaže

Názov suťaže:

Digital PIE 2024

Podtitul:

Unikátna súťaž digitálneho marketingu na Slovensku.

Štatút VIII. ročníka súťaže

ADMA
Pod Strážami 13/A
831 01 Bratislava
IČO: 45737169

MARKETERS, s.r.o.
Čsl. parašutistov 23
831 03 Bratislava
IČO: 45 683 883
DIČ: 2023108505
IČ DPH: SK2023108505
Zapísaná: v obchodnom registri Okr. Súdu BA I, Oddiel Sro, Vložka č. 66906/B

 

1. Základné podmienky
1.1. Vyhlasovateľom súťaže je Asociácia digitálnych marketingových agentúr (ADMA) v spolupráci so združením THE MARKETERS.

1.2. Cieľom súťaže je prostredníctvom odbornej poroty komplexne ohodnotiť najlepšie projekty v oblasti digitálneho marketingu vytvorené slovenskými subjektami za uplynulý kalendárny rok. Súťažia len projekty v oblasti digitálnej komunikácie (nie produkty, startupy a pod.).

1.3. Do súťaže môžu byť zaradené len projekty, ktoré boli podľa zadania klienta vytvorené výlučne v SR – ich koncept a realizácia je teda originálnym autorským dielom subjektu registrovaného v SR. Do súťaže môžu byť zaradené okrem projektov určených pre Slovensko aj projekty vytvorené pre zahraničné trhy.

1.4. Do súťaže môžu byť zaradené aj projekty, ktoré začali alebo skončili v roku predchádzajúcom alebo nasledujúcom po aktuálne hodnotenom období, ich podstatná časť (obdobia trvania kampane) sa však musí viazať na aktuálne hodnotený rok. Do VIII. ročníka súťaže môžu byť prihlásené projekty realizované v roku 2023.

1.5. Ambíciou súťaže je zhodnotiť projekty v oblasti digitálneho marketingu čo najkomplexnejšie, a to na základe troch kritérií (aj samostatne):

PERFORMANCE – výkon
Výkon práce hodnotíme ako schopnosť dosiahnuť mimoriadne výsledky na základe zadania čo najefektívnejším spôsobom. Z výkonnostného hľadiska musia byť jasne zadefinované merateľné ciele, ktoré majú priamy/preukázateľný vplyv na obchodné výsledky. Porota prihliada na využitie postupov a nástrojov optimalizácie kampane za účelom dosiahnutia výkonnostných cieľov.

IDEA – nápad
Kreativitu práce hodnotíme z pohľadu originality nápadu, unikátnosti riešenia, prípadne neštandarného využitia technológie alebo média.

EXECUTION – prevedenie
Exekúciu práce hodnotíme ako remeselné prevedenie z pohľadu technológie, dizajnu, obsahu a copywritingu. Porota prihliada na práce, ktoré vynikajú inovatívnym využitím technológií, vizuálnym prevedením, precíznym či netradičným spracovaním obsahu.

Pri hodnotení efektivity má zástupca organizátora právo overiť správnosť údajov, ktoré prihlasovateľ dodal (nezávislosť zdrojov, potvrdenie výsledkov nezávislými prieskumami, prístup k analytike a pod.). Prihlasovateľ je povinný tieto údaje poskytnúť k nahliadnutiu Generálnemu sekretárovi (ďalej len „GS“) ADMA. GS ADMA má pre tento účel podpísané NDA a organizátor zabezpečí, aby sa s týmito údajmi zaobchádzalo ako s neverejnými.

1.6. Adaptácie zahraničných projektov zaradí organizátor do súťaže len vtedy, ak je jednoznačne preukázaný prínos slovenskej agentúry do projektu a projekt bol určený aj pre slovenský trh.

1.7. Výkonným orgánom súťaže je prípravno-organizačný výbor (ďalej len „POV“), zložený z 2 zástupcov ADMA a 2 zástupcov THE MARKETERS. Organizačný výbor rieši exekutívu súťaže a dohliada na súlad priebehu súťaže s platnými pravidlami (štatútom).

1.8. Podmienkou prijatia súťažných príspevkov je včasné podanie prihlásenej práce do dňa vyhlásenej uzávierky súťaže, a to v online forme prostredníctvom webovej stránky www.digitalpie.sk, v určenej forme, podľa technických podmienok uvedených v tomto štatúte a uhradenie príslušných poplatkov v určenom termíne.

1.9. POV si vyhradzuje právo v prípade pochybností o pravdivosti prihlášky a pochybností o jej pôvodnosti a originalite nezaradiť prihlásenú prácu do súťaže. Formálne náležitosti prihlášky bude kontrolovať a posudzovať GS ADMA, v prípade sporných bodov v prihlásenom projekte rozhoduje o prijatí prihlášky POV. POV môže odmietnuť zaradiť do súťaže práce, ktoré vykazujú znaky scamu, teda nie sú vytvorené pre klienta, ale slúžia ako promo pre prihlasovateľa súťaže.

2. Súťažné kategórie
2.1. Súťaží sa v týchto súťažných kategóriách a podkategóriách:

PERFORMANCE – výkon

Výkon práce hodnotíme ako schopnosť dosiahnuť mimoriadne výsledky na základe zadania čo najefektívnejším spôsobom. Z výkonnostného hľadiska musia byť jasne zadefinované merateľné ciele, ktoré majú priamy/preukázateľný vplyv na obchodné výsledky. Porota prihliada na využitie postupov a nástrojov optimalizácie kampane za účelom dosiahnutia výkonnostných cieľov.

A1 Nonprofit

Charitatívne, CSR a verejnoprospešné aktivity a kampane zamerané na dosiahnutie výkonnostných cieľov.

Porota prihliada na zvolenú stratégiu, využitie nástrojov, médií, formátov a postupov na dosiahnutie cieľov a taktiež na využitie analytických dát a poznatkov z nich získaných na dosiahnutie cieľov čo najefektívnejším spôsobom.

Stanovené výkonnostné ciele musia mať jednoznačne stanovené výkonnostné KPIs, ktoré priamo (alebo preukázateľne) vplývajú na biznis výsledky klienta a musia byť časovo ohraničené (mesiac / kvartál / rok / iné).

A2 Small budget 

Komunikačné aktivity v oblasti digitálneho marketingu zamerané na dosiahnutie výkonnostných cieľov, ktorých mesačný mediálny rozpočet  dosiahol maximálne 3 000 € mesačne.

Porota prihliada na zvolenú stratégiu, využitie nástrojov, médií, formátov a postupov na dosiahnutie cieľov a taktiež na využitie analytických dát a poznatkov z nich získaných na dosiahnutie cieľov čo najefektívnejším spôsobom.

Stanovené výkonnostné ciele musia mať jednoznačne stanovené výkonnostné KPIs, ktoré priamo (alebo preukázateľne) vplývajú na biznis výsledky klienta a musia byť časovo ohraničené (mesiac / kvartál / rok / iné).

A3 Selfpromo

Komunikačné aktivity v oblasti digitálneho marketingu zamerané na dosiahnutie výkonnostných cieľov, ktoré komunikujú služby samotných agentúr a im podobných subjektov.

Porota prihliada na zvolenú stratégiu, využitie nástrojov, médií, formátov a postupov na dosiahnutie cieľov a taktiež na využitie analytických dát a poznatkov z nich získaných na dosiahnutie cieľov čo najefektívnejším spôsobom.

Stanovené výkonnostné ciele musia mať jednoznačne stanovené výkonnostné KPIs, ktoré priamo (alebo preukázateľne) vplývajú na biznis výsledky prihlasovateľa a musia byť časovo ohraničené (mesiac / kvartál / rok / iné).

A4 B2B

Komunikačné aktivity v oblasti digitálneho marketingu zamerané na dosiahnutie výkonnostných cieľov, ktorých adresátom je obchodný partner alebo sektor.

Porota prihliada na zvolenú stratégiu, využitie nástrojov, médií, formátov a postupov na dosiahnutie cieľov a taktiež na využitie analytických dát a poznatkov z nich získaných na dosiahnutie cieľov čo najefektívnejším spôsobom.

Stanovené výkonnostné ciele musia mať jednoznačne stanovené výkonnostné KPIs, ktoré priamo (alebo preukázateľne) vplývajú na biznis výsledky klienta a musia byť časovo ohraničené (mesiac / kvartál / rok / iné).

A5 Local/Regional/Community

Komunikačné aktivity v oblasti digitálneho marketingu zamerané na dosiahnutie výkonnostných cieľov, ktoré sú zamerané na komunikáciu v regiónoch alebo so zapojením lokálnych komunít.

Porota prihliada na zvolenú stratégiu, využitie nástrojov, médií, formátov a postupov na dosiahnutie cieľov a taktiež na využitie analytických dát a poznatkov z nich získaných na dosiahnutie cieľov čo najefektívnejším spôsobom.

Stanovené výkonnostné ciele musia mať jednoznačne stanovené výkonnostné KPIs, ktoré priamo (alebo preukázateľne) vplývajú na biznis výsledky klienta a musia byť časovo ohraničené (mesiac / kvartál / rok / iné).

A6 Kampaň 

Kampane v oblasti digitálneho marketingu zamerané na PERFORMANCE využívajúce minimálne 2 médiá a/alebo nástroje.

Porota prihliada na zvolenú stratégiu, využitie postupov, nástrojov a formátov na optimalizáciu programatických kampaní a využitie analytických dát na dosiahnutie jasne stanovených cieľov čo najefektívnejším spôsobom.

Stanovené výkonnostné ciele musia mať jednoznačne stanovené výkonnostné KPIs, ktoré priamo (alebo preukázateľne) vplývajú  na biznis výsledky klienta a musia byť časovo ohraničené (mesiac / kvartál / rok / iné).

A7 Search, Display, Mobile, Video

Porota bude hodnotiť schopnosť dosiahnuť mimoriadne výsledky programatických kampaní (kampane manažované cez Google Ads, Meta Ads, AdForm, Google DV360 a podobné platformy) s využitím jedného alebo viacerých reklamných formátov – od kampaní vo výsledkoch vyhľadávania až po video kampane. Porota prihliada na zvolenú stratégiu, využitie postupov, nástrojov a formátov na optimalizáciu programatických kampaní a využitie analytických dát na dosiahnutie jasne stanovených cieľov čo najefektívnejším spôsobom.

Stanovené výkonnostné ciele musia mať jednoznačne stanovené výkonnostné KPIs, ktoré priamo (alebo preukázateľne) vplývajú  na biznis výsledky klienta a musia byť časovo ohraničené (mesiac / kvartál / rok / iné).

A8 E-commerce/Shopping

Porota bude hodnotiť schopnosť dosiahnuť mimoriadne výsledky marketingových aktivít pre e-commerce projekty (webové stránky umožňujúce predaj a/alebo nákup produktov alebo služieb), ktorých cieľom je nárast obratu alebo maržovosti, prípadne splnenie iných jasne stanovených výkonnostných cieľov. Porota prihliada na zvolenú stratégiu, využitie nástrojov, médií, formátov a postupov na dosiahnutie cieľov a taktiež na využitie analytických dát a poznatkov z nich získaných na dosiahnutie cieľov čo najefektívnejším spôsobom.

Stanovené výkonnostné ciele musia mať jednoznačne stanovené výkonnostné KPIs, ktoré priamo (alebo preukázateľne) vplývajú na biznis výsledky klienta a musia byť časovo ohraničené (mesiac / kvartál / rok / iné).

A9 Social media, Influenceri

Porota bude hodnotiť schopnosť dosiahnuť mimoriadne výsledky marketingových aktivít vedených na sociálnych sieťach a/alebo pri spoluprácach s influencermi na dosiahnutie výkonnostných cieľov. Porota prihliada na zvolenú stratégiu, využitie nástrojov, formátov a postupov na dosiahnutie cieľov a taktiež na využitie analytických dát a poznatkov z nich získaných na dosiahnutie cieľov čo najefektívnejším spôsobom.

Stanovené výkonnostné ciele musia mať jednoznačne stanovené výkonnostné KPIs, ktoré priamo (alebo preukázateľne) vplývajú na biznis výsledky klienta a musia byť časovo ohraničené (mesiac / kvartál / rok / iné).

A10 SEO

Porota bude hodnotiť schopnosť dosiahnuť mimoriadne výsledky SEO aktivít na dosiahnutie výkonnostných cieľov a zvýšenie pozícií a/alebo viditeľnosti v organických výsledkoch vyhľadávania značky, produktov alebo služieb. Porota prihliada na zvolenú stratégiu, využitie nástrojov, formátov a postupov na dosiahnutie cieľov a taktiež na využitie analytických dát a poznatkov z nich získaných na dosiahnutie cieľov čo najefektívnejším spôsobom.

Stanovené výkonnostné ciele musia mať jednoznačne stanovené výkonnostné KPIs, ktoré priamo (alebo preukázateľne) vplývajú na biznis výsledky klienta a musia byť časovo ohraničené (mesiac / kvartál / rok / iné).

A11 Content strategy

Porota bude hodnotiť schopnosť dosiahnuť mimoriadne výsledky marketingových aktivít založených na tvorbe a distribúcii obsahu, prípadne inej práce s obsahom. Porota prihliada na zvolenú stratégiu, využitie postupov, nástrojov, médií a formátov  a využitie analytických dát na dosiahnutie jasne stanovených cieľov čo najefektívnejším spôsobom.

Stanovené výkonnostné ciele musia mať jednoznačne stanovené výkonnostné KPIs, ktoré priamo (alebo preukázateľne) vplývajú  na biznis výsledky klienta a musia byť časovo ohraničené (mesiac / kvartál / rok / iné).

A12 Out-of-the-box

Porota bude hodnotiť schopnosť dosiahnuť mimoriadne výsledky marketingových aktivít na netradičných online médiách, alebo pracujúcich s netradičnými formátmi, alebo pracujúcich s tradičnými online médiami a formátmi netradičným spôsobom. Porota prihliada na inovačnosť aktivít vedúcih k dosiahnutiu stanovených cieľov čo najefektívnejším spôsobom.

Stanovené výkonnostné ciele musia mať jednoznačne stanovené výkonnostné KPIs, ktoré priamo (alebo preukázateľne) vplývajú  na biznis výsledky klienta a musia byť časovo ohraničené (mesiac / kvartál / rok / iné).

A13 Others

Je kategória určená pre marketingové aktivity a kampane, ktoré sa nedajú priradiť do žiadnej z ostatných kategórií, ktorých výsledkom je dosiahnutie mimoriadnych výkonnostných cieľov čo najefektívnejším spôsobom.

Stanovené výkonnostné ciele musia mať jednoznačne stanovené výkonnostné KPIs, ktoré priamo (alebo preukázateľne) vplývajú  na biznis výsledky klienta a musia byť časovo ohraničené (mesiac / kvartál / rok / iné).

 

IDEA – nápad

Kreativitu práce hodnotíme z pohľadu originality nápadu, unikátnosti riešenia, prípadne neštandarného využitia technológie alebo média.

B1 Nonprofit

Charitatívne, CSR a verejnoprospešné aktivity a kampane zamerané na IDEAS.

B2 Small budget

Komunikačné aktivity v oblasti digitálneho marketingu zamerané na IDEAS, ktorých celkový rozpočet  dosiahol maximálne 10 000 €*.

*Uvedená suma musí predstavovať reálnu hodnotu prihlasovaného výstupu. Pod reálnou hodnotou rozumieme hodnotu predstavujúcu adekvátne trhové ohodnotenie za podobný výstup. V prípade, že prihlasovaná práca bude javiť známky vyššej ceny aká je stanovená v tejto podkategórií, má organizátor právo vyžiadať si od prihlasovateľa doplňujúce informácie.

Príklad: Ak je prihlasovanou prácou napríklad Online video pre neziskovú organizáciu, ktorý produkčná spoločnosť produkovala bez nároku na honorár a jeho reálna hodnota pre komerčného klienta by bola nad rámec uvedenej ceny, táto práca nespĺňa podmienky podkategórie Small budget.

B3 Selfpromo

Komunikačné aktivity v oblasti digitálneho marketingu zamerané na IDEAS, ktoré komunikujú služby samotných agentúr a im podobných subjektov.

B4 B2B

Komunikačné aktivity v oblasti digitálneho marketingu zamerané na IDEAS, ktorých adresátom je obchodný partner alebo sektor.

B5 Local/Regional/Community

Komunikačné aktivity v oblasti digitálneho marketingu zamerané na IDEAS, ktoré sú zamerané na komunikáciu v regiónoch alebo so zapojením lokálnych komunít.

B6 Kampaň

Kampane v oblasti digitálneho marketingu zamerané na IDEAS, ktoré využívajú najmenej dva nástroje.

B7 Mobile

Komunikačné aktivity v oblasti digitálneho marketingu zamerané na IDEAS, ktoré sú vytvorené na mobilné zariadenia – smartphone/tablet.

B8 Experience

Komunikačné aktivity v oblasti digitálneho marketingu zamerané na IDEAS, ktoré prinášajú nový zážitok z používania digitálnych nosičov.

B9 Influencer

Komunikačné aktivity v oblasti digitálneho marketingu zamerané na IDEAS, ktoré využívajú netradičným spôsobom spoluprácu s influencerom.

B10 Video

Komunikačné aktivity v oblasti digitálneho marketingu zamerané na IDEAS, ktorých výsledkom je video s unikátnym nápadom. Bonusom je hlavne digitálny insight.

B11 Games

Komunikačné aktivity v oblasti digitálneho marketingu zamerané na IDEAS, ktoré využívajú video hry na odkomunikovanie reklamného posolstva.

B12 TECH (AR/VR/NFT/Metaverse/AI…)

Komunikačné aktivity v oblasti digitálneho marketingu zamerané na IDEAS, ktoré využívajú kreatívnym spôsobom technológiu.

B13 Audio (podcasty, audio content)

Komunikačné aktivity v oblasti digitálneho marketingu zamerané na IDEAS, ktoré kreatívnym spôsobom využíva audio alebo audio nosiče.

B14 Branded content

Komunikačné aktivity v oblasti digitálneho marketingu zamerané na IDEAS, ktoré kreatívnym spôsobom využívajú obsah vytvorený treťou stranou.

B15 Public Relation

Komunikačné aktivity v oblasti digitálneho marketingu zamerané na IDEAS, ktoré kreatívnym spôsobom vytvorili zaujímavé PR okolo značky

B16 Social media

Komunikačné aktivity v oblasti digitálneho marketingu zamerané na IDEAS, ktoré kreatívnym spôsobom využívajú sociálne siete.

B17 Out-of-the-box

Komunikačné aktivity v oblasti digitálneho marketingu zamerané na IDEAS, ktoré prinášajú kreatívne riešenia, ktoré sú mimo bežných digitálnych nosičov a riešení.

B18 Others

Komunikačné aktivity v oblasti digitálneho marketingu zamerané na IDEAS, ktoré prinášajú akékoľvek kreatívne digitálne riešenie.

 

EXECUTION – prevedenie

Exekúciu práce hodnotíme ako remeselné prevedenie z pohľadu technológie, dizajnu, obsahu a copywritingu. Porota prihliada na práce, ktoré vynikajú inovatívnym využitím technológií, vizuálnym prevedením, precíznym či netradičným spracovaním obsahu.

C1 Nonprofit

Charitatívne, CSR a verejnoprospešné aktivity a kampane zamerané na EXECUTION.

C2 Small budget

Komunikačné aktivity v oblasti digitálneho marketingu zamerané na EXECUTION, ktorých celkový rozpočet dosiahol maximálne 10 000 €*.

*Uvedená suma musí predstavovať reálnu hodnotu prihlasovaného výstupu. Pod reálnou hodnotou rozumieme hodnotu predstavujúcu adekvátne trhové ohodnotenie za podobný výstup. V prípade, že prihlasovaná práca bude javiť známky vyššej ceny aká je stanovená v tejto podkategórií, má organizátor právo vyžiadať si od prihlasovateľa doplňujúce informácie.

Príklad: Ak je prihlasovanou prácou napríklad Online video pre neziskovú organizáciu, ktorý produkčná spoločnosť produkovala bez nároku na honorár a jeho reálna hodnota pre komerčného klienta by bola nad rámec uvedenej ceny, táto práca nespĺňa podmienky podkategórie Small budget.

C3 Selfpromo

Komunikačné aktivity v oblasti digitálneho marketingu zamerané na EXECUTION, ktoré komunikujú služby samotných agentúr a im podobných subjektov.

C4 B2B

Komunikačné aktivity v oblasti digitálneho marketingu zamerané na EXECUTION, ktorých adresátom je obchodný partner alebo sektor.

C5 Local/Regional/Community

Komunikačné aktivity v oblasti digitálneho marketingu zamerané na EXECUTION, ktoré sú zamerané na komunikáciu v regiónoch alebo so zapojením lokálnych komunít.

C6 Kampaň

Kampane v oblasti digitálneho marketingu zamerané na EXECUTION, ktoré využívajú najmenej dva nástroje?

C7 Video

Komunikačné aktivity v oblasti digitálneho marketingu zamerané na EXECUTION, ktoré prinášajú výnimočnú audio vizuálnu formu vo videu.

C8 Sound

Komunikačné aktivity v oblasti digitálneho marketingu zamerané na EXECUTION, ktoré prinášajú výnimočnú audio formu.

C9 Copywriting

Komunikačné aktivity v oblasti digitálneho marketingu zamerané na EXECUTION, ktoré vytvorili novú zaujímavú textovú formu.

C10 Art Direction/Design

Komunikačné aktivity v oblasti digitálneho marketingu zamerané na EXECUTION, ktoré vytvorili novú zaujímavú vizuálnu formu.

C11 Motion design

Komunikačné aktivity v oblasti digitálneho marketingu zamerané na EXECUTION, ktoré vytvorili novú zaujímavú animovanú formu.

C12 Website/Microsite/Apps

Komunikačné aktivity v oblasti digitálneho marketingu zamerané na EXECUTION, ktoré prinášajú nové prístupy k tvorbe webu, microsite alebo aplikácii.

C13 Mobile

Komunikačné aktivity v oblasti digitálneho marketingu zamerané na EXECUTION, ktoré prinášajú nové prístupy pri tvorbe mobilných riešení.

C14 Social media

Komunikačné aktivity v oblasti digitálneho marketingu zamerané na EXECUTION, ktoré prinášajú inovatívnu formu tvorby sociálnych sietí.

C15 Influenceri

Komunikačné aktivity v oblasti digitálneho marketingu zamerané na EXECUTION, ktoré prinášajú inovatívnu formu spolupráce s influencerom.

C16 TECH (gadgets, tangyble, Metaverse)

Komunikačné aktivity v oblasti digitálneho marketingu zamerané na EXECUTION, ktoré prinášajú inovatívnu formu pri tvorbe technologického riešenia.

C17 Out-of-the-box

Komunikačné aktivity v oblasti digitálneho marketingu zamerané na EXECUTION, ktoré prinášajú inovatívnu formu netradičných riešení.

C18 Others

Komunikačné aktivity v oblasti digitálneho marketingu zamerané na EXECUTION, ktoré prinášajú inovatívnu formu akýchkoľvek reklamných riešení.

 

2.2. Počet prác, prihlásených do jednotlivých kategórií od jedného prihlasovateľa nie je obmedzený. Súťažná práca môže byť súbežne prihlásená vo viacerých súťažných kategóriách a podkategóriách.

2.3. Organizačný výbor pred začiatkom práce poroty posúdi, či prihlásené práce spĺňajú štatút súťaže a či sú príspevky prihlásené v správnych kategóriách. Organizačný výbor má právo vyradiť zo súťaže práce, ktoré nespĺňajú štatút súťaže a v takom prípade nemá prihlasovateľ právo na vrátenie prihlasovacích poplatkov.

3. Ocenenia

3.1. DIGITAL Media Solution – Špeciálne ocenenie IAB Slovakia 
Cieľom tohto ocenenia je zviditeľnenie inovatívnych, hodnotných a úspešných digitálnych mediálnych riešení z oblasti slovenského digitálu. Tieto inovatívne riešenia môžu byť z oblasti slovenských digitálnych médií, ich tvorby, formátov, spôsobu nákupu/predaja formátov, mediálneho plánovania, spracovania a prezentácie dát, marketingu online médií. Ďalej môže ísť o inovatívne riešenia z oblasti mediálnych agentúr ako napríklad výskumy, forma nákupu, mediálne plánovanie, unikátne využitie nástrojov, technológií ako aj o zaujímavé online riešenia zadávateľov napríklad z oblasti aplikácií, digitalizácie služieb a produktov, využitia dát, technológií a iné. Ocenenie je určené a do súťaže sa môžu zapojiť členské subjekty združenia IAB Slovakia ako aj nečlenské subjekty z nasledovných kategórií: digitálne médiá, mediálne agentúry, digitálne a kreatívne agentúry, zadávatelia, technologickí provideri, prieskumné a výskumné subjekty. 

3.1.1. DIGITAL Media Solution – ocenenia

Prihlásené práce v tejto kategórii môžu byť ocenené shortlistom a oceneniami Bronzový, Strieborný a Zlatý PIE.

3.1.2. DIGITAL Media Solution – podmienky pre prihlásenie práce
Prihlásené práce musia spĺňať obhájiteľný, kvantifikovateľný a dokázateľný dopad na: 

o    predaj digitálnych médií, formátov, produktov a služieb;

o    rozšírenie zásahu digitálnych médií, formátov, produktov a služieb;

o    zefektívnenie plánovania nákupu/predaja digitálnych médií, formátov, produktov a služieb;

o    engagement (zapojenie) konzumentov digitálnych médií, formátov, produktov a služieb.

3.1.3. DIGITAL Media Solution – prihlasovanie prác
Práce je potrebné prihlásiť prostredníctvom webu digitalpie.sk v stanovených termínoch. 

3.2. Zlatý, Strieborný a Bronzový PIE

3.2.1. V každej súťažnej kategórii a jej podkategóriách Porota nadpolovičnou väčšinou hlasov rozhoduje o udelení shortlistov, ako aj o udelení Zlatého, Strieborného a Bronzového PIE. Porota môže vo výnimočnom prípade rozhodnúť v rámci podkategórie o neudelení niektorého z ocenení.

3.2.2. Ocenením v každej kategórii je plastika (slice) a pamätný certifikát. Počet ocenení nie je limitovaný a rozhoduje o ňom výhradne Porota.

3.3.3. GRAND PIE
Porota môže udeliť aj jednu mimoriadnu cenu GRAND PIE za výnimočné dielo, ktoré nápadom alebo kvalitou prevedenia  vyniká  nad ostatnými ocenenými prácami daného ročníka. Toto ocenenie  nemôže získať práca pre neziskovú organizáciu alebo self-promo aktivita. O získaní ocenenia GRAND PIE rozhodujú členovia porôt IDEA, EXECUTION, PERFORMANCE na základe nominácií predsedov jednotlivých porôt.

3.3.4. Ocenenie DIGITAL PIE Agency 2023
Ocenenie pre najúspešnejšieho prihlasovateľa daného ročníka súťaže. Určí sa na základe súčtu bodov získaných v aktuálnom ročníku súťaže (ocenenia + shortlist) podľa váh jednotlivých ocenení. Ocenený subjekt získava sošku.
Váhy jednotlivých ocenení sú stanovené nasledovne:

shortlist                               30 bodov

Bronzový PIE                      60 bodov

Strieborný PIE                    90 bodov

Zlatý PIE                            120 bodov

GRAND PIE                       200 bodov

3.3. DIGITAL Special Award  
Ocenenie za výnimočný prínos v digitálnom marketingu (môže ísť o klienta, osobu zo strany klienta, univerzitu,…) Nominácie na toto ocenenie predkladá odborná verejnosť prostredníctvom mailu na sekretar@adma.sk alebo prostredníctvom členov jednotlivých porôt. Prihláška musí obsahovať Meno/názov nominovaného a krátke zdôvodnenie nominácie. O víťazovi rozhodujú nadpolovičnou väčšinou všetci členovia porôt. Ocenenie nemusí byť udelené.

3.4. Špeciálne ocenenie DIGITAL Rising Stars
Kategória určená pre malé agentúry (nečlenov ADMA). Ide o špeciálne ocenenie pre malé agentúry s obratom do 200 000 EUR za predchádzajúci kalendárny rok. Súťažiace agentúry uchádzajúce sa o toto ocenenie, prihlasujú do práce do kategórií: IDEA, EXECUTION, PERFORMANCE. Po vyhodnotení prác danou porotou organizátor pripraví špeciálny rebríček (jeden pre všetky kategórie) zložený z týchto agentúr na základe ich ocenení v aktuálnom ročníku Digital PIE. Cenou je špeciálny diplom pre prvé 3 agentúry s uvedením poradia v rámci tohto rebríčka.

4. Porota
4.1. Vytvorenie poroty

Digital PIE má 4 špecializované poroty. Poroty súťažných kategórií IDEA, EXECUTION sú zložené zo špecialistov z členských agentúr ADMA, kreatívcov z radov ADC, klientov a odborníkov – osobností z reklamného a marketingového prostredia. Porota kategórie PERFORMANCE je zložená z radov špecialistov na výkonnostný marketing, a to ako z agentúr, tak aj z radov klientov. Porotu DIGITAL MEDIA SOLUTION tvoria členovia Združenia pre internetovú reklamu IAB Slovakia.

4.2. Porotu v kategóriách IDEA, EXECUTION tvorí 7 špecialistov z radov digitálnych agentúr, kreatívcov zo združenia ADC Slovakia, z radov klientov, odborných novinárov, influencerov, či iné odborne zdatné a rešpektované osobnosti svojim zameraním zodpovedajúce danej kategórií, vrátane 1 predsedu poroty.

Porota kategórie PERFORMACE je zložená zo 7 špecialistov na výkonnostný marketing, a to ako z agentúr, tak aj z radov klientov, vrátane predsedu poroty.

Porota kategórie DIGITAL MEDIA SOLUTION je 5 členná.

 4.3. Zostavenie porôt:

O zostavení porôt rozhoduje POV na základe nominácií ADMA, ADC a IAB, pričom sa bude prihliadať na vyváženosť a proporčnosť zastúpenia jednotlivých relevantných subjektov (najmä agentúr). Organizátori zabezpečenia pri nomináciách, aby zloženie poroty garantovalo dlhodobú kontinuitu rozhodovacieho procesu, ako aj doplnenie nových členov do jednotlivých porôt.

Pri zostavovaní jednotlivých porôt organizátori/POV zabezpečí, aby ich členovia svojím profesijným zameraním boli čo najbližšie zameraniu súťažných kategórií IDEA, EXECUTION, PERFORMANCE a jednotlivým podkategóriám.

  • Pre kategóriu IDEA by to mali byť predovšetkým  špecialisti na kreativitu (kreatívci, stratégovia)
  • Pre kategóriu EXECUTION by to mali byť predovšetkým  špecialisti na craft (art directori, copywriteri, programátori,…)
  • Pre kategóriu PERFORMANCE by to mali byť predovšetkým  špecialisti na performance (analytici,)
  • Pre kategóriu DIGITAL MEDIA SOLUTION by to mali byť predovšetkým špecialisti na digitálne médiá.

4.4. Posúdenie prác pred hodnotením porôt

Zástupca POV v spolupráci s predsedom každej zo 4 porôt bude overiť správnosť údajov na prihláške a naplnenie štatútu danej práce pre daný ročník. V prípade nesúladu odporučí porote prácu na vyradenie zo súťaže.

Každá porota má právo vylúčiť z hodnotiaceho procesu tie práce, ktoré sú v rozpore s etickými pravidlami, dobrými mravmi alebo inak porušujú  štatút súťaže.

4.5. Vyhlásenie členov poroty

Každý člen poroty podpisuje vyhlásenie o mlčanlivosti a etike rozhodovania.

4.6. Predseda poroty

Predsedom poroty sa môže stať iba všeobecne uznávaná osobnosť v digitálnej brandži. Predseda poroty by mal mať skúsenosti s prácou v podobných súťažiach a musí viesť porotu v súlade so štatútom súťaže.

4.7. Proces rozhodovania poroty
Každá z porôt rozhoduje neverejne a konečné výsledky sú tajné až do ich oficiálneho zverejnenia. Každý člen poroty má právo prostredníctvom predsedu poroty vznášať námietky proti ľubovoľnému projektu, pokiaľ má vedomosť o tom, že projekt nebol prihlasovateľom popísaný pravdivo, že ide o plagiát, scam či iný vážny dôvod, pre ktorý by danému projektu nebolo možné udeliť ocenenie, resp. ho ďalej v súťaži hodnotiť. V takom prípade prebehne diskusia, ktorej záverom musí byť, či daný projekt je možné ďalej hodnotiť alebo nie. O jeho vylúčení rozhoduje porota nadpolovičnou väčšinou.
Porota rozhoduje na spoločnom stretnutí. Povinnosťou členov poroty je si podrobne preštudovať prihlásené práce, najmä však shortlistované a byť pripravený na odbornú diskusiu a hodnotenie. Každé rozhodnutie poroty bude potvrdené hlasovaním členov poroty nadpolovičnou väčšinou poroty.

Zostavenie longlistov

Každý z porotcov po obdržaní súťažných prác rozhoduje pred spoločným stretnutím porôt individuálne o zostavení tzv. Longlistu. Každú prácu oboduje v intervale 1 – 10 bodov (1 najmenej,  10 najviac), pričom práce, ktoré chce zaradiť na Longlist, budú mať minimálne 3 a viac bodov.

GS ADMA zostaví na základe hodnotení všetkých porotcov tzv. Longlist, teda zoznam všetkých prác, ktoré dosiahli priemer 3 a viac bodov. Na spoločnom stretnutí si každá porota najskôr zreviduje Longlist, teda či obsahuje všetky práce, o ktorých chce rozhodovať pri udeľovaní ocenení. Každý z porotcov má právo navrhnúť 1 zmenu v Longliste, teda donominovanie práce, ktorá štatisticky skončila mimo Longlistu.

Zostavenie shortlistov

Po uzatvorení Longlistu (potvrdenie hlasovaním nadpolovičnou väčšinou) sa diskutuje o jednotlivých prácach v podkategóriách. Po tejto diskusii porotcovia rozhodujú systémom ÁNO / NIE o zostavení shortlistu. Porotca môže pri zostavovaní shortlistu hlasovať aj za prácu, ktorej je autorom, spoluautorom alebo má k nej iný vzťah. V diskusiách však vždy tento vzťah deklaruje. Uzatvorenie shortlistu sa opätovne potvrdí hlasovaním nadpolovičnou väčšinou. Každý z porotcov má právo navrhnúť 1 zmenu v shortliste, teda donominovanie práce, ktorá skončila mimo shortlistu.

Udeľovanie ocenení

Po zostavení shortlistu sa o udelení ocenení (Bronz, Striebro, Zlato) po diskusii rozhoduje prideľovaním bodov v intervale 1 – 10 bodov (1 najmenej,  10 najviac). V prípade, že porotca má k danej práci vzťah, označí to v hlasovacom protokole ako „N“, pričom sa danej práci započíta aritmetický priemer ostatných členov poroty. Po zostavení poradia porota potom hlasovaním ÁNO – NIE – Zdržiavam sa (v prípade vlastnej práce) rozhodne o udelení ocenení, teda Bronzového, Strieborného a Zlatého PIE bez obmedzení. Rešpektuje pritom štatistiku druhého kola, teda práca, ktorá získala menší počet bodov, nemôže získať vyššie ocenenie ako práca s vyšším počtom bodov.

4.8 Hodnotiaci proces pri udeľovaní ocenení GRAND PIE, Special Awards a Rising Star

O oceneniach v kategóriách GRAND PIE, Special Awards a Rising Star rozhodujú všetky 3 poroty spoločne na záver hodnotiaceho procesu. Moderátor na základe nominácií predsedov porôt predkladá návrhy so zdôvodnením pred spoločné zasadnutie všetkých porôt. Všetci porotcovia rozhodujú prideľovaním bodov v intervale 1 – 10 bodov (1 najmenej,  10 najviac). Po zostavení poradia porota potom hlasovaním ÁNO – NIE – Zdržiavam sa (v prípade vlastnej práce) rozhodne o udelení ocenení s prihliadnutím na štatistiku výsledkov bodovania.

4.9. Hodnotenia porotcov
Výsledky hodnotenia jednotlivých porotcov môžu byť v záujme transparentnosti zverejnené. Pri víťazných prácach je tiež povinnosťou poroty sformulovať krátke písomné odôvodnenie, prečo daná práca získala ocenenie. Písomné odôvodnenie formulujú najmä špecialisti v spolupráci s predsedom poroty.

4.10. Administrácia prihlášok
Prihlášky do súťaže sa prijímajú iba v predpísanej forme a rozsahu do dátumu deadlinu súťaže. POV overuje ich kompletnosť a predpísanú formu.

5. Forma prihlášok
5.1. Každá prihláška bude do súťaže zaradená, len ak splní predpísanú formu a rozsah. Prihlasovateľ musí vyplniť základné údaje o projekte:

  • Názov práce:
  • Prihlasovateľ:
  • Kategória:
  • Kontaktná osoba:

+ ďalšie náležitosti uvedené vo webovom prihlasovacom formulári označené hviezdičkou (*),

+ odporúčaná dĺžka case study video v prihláške je do 3 minút.

6. Pôvodnosť a práva
6.1. Organizátor a porota má právo nehodnotiť práce, ktorých pôvodnosť je spochybnená, a to bez nároku na vrátenie prihlasovacích poplatkov. Za pôvodnosť, usporiadanie autorských, vlastníckych a ďalších práv a za správnosť údajov v prihláške ručí výhradne prihlasovateľ.

6.2. Prihlásením do súťaže prihlasovateľ zároveň súhlasí s týmito podmienkami:

  • prihlásené práce môžu byť zverejnené a medializované, a to ako celok, tak aj ich časti vo všetkých materiáloch a aktivitách súvisiacich s prezentáciou súťaže DIGITAL PIE.
  • Prihlasovateľ sa prihlásením práce do súťaže vopred zrieka odmeny za akékoľvek použitie diela v uvedenom rozsahu a na určený účel.

7. Termíny
Vyhlásenie súťaže: 15. 1. 2024
Uzávierka prihlášok: 6. 3. 2024
Hodnotenie porotou: marec 2024
Slávnostné vyhlásenie výsledkov: 26. apríl 2024

8. Poplatky
15. januára – 2. februára (149 €)
3. februára – 16. februára (169 € – nečlenovia ADMA a IAB, 149 € členovia ADMA a IAB)
po 17. februári (199 € – nečlenovia ADMA a IAB, 169 € členovia ADMA a IAB)

Ceny sa vzťahujú na prvé prihlásené práce do hlavných troch súťažných kategórií (PERFORMANCE, IDEA, EXECUTION). Prihlasovací poplatok za každú ďalšiu prihlášku do jednotlivých podkategórií je stanovená na 99,- EUR.

9. Kontakty
Generálny sekretár ADMA
Lucia Filipová
sekretar@adma.sk
+421 911 720 721